Ferro-Fix ontvangt ESF-subsidie voor stages kwetsbare jongeren

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2016-2017 een aanvraag heeft ingediend voor arbeidstoeleiding van PrO- en vso-leerlingen.

Voor Ferro-Fix betekent dit een ESF-subsidie van a a�� 34.000.

Ferro-Fix investeert de extra ESF-middelen in stagebegeleiding van kwetsbare PrO- en vso-leerlingen in het derde en/of vierder leerjaar.

 

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het vso en PrO ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden. De ESF-subsidie is een financiA�le stimulans om hier nog beter invulling aan te geven.

BewarenBewaren